Situl Inspectoratului Scolar al Judetului Galati

Proiecte, programe si concursuri scolare


Contractul colectiv de munca la nivel judetean

Contractul colectiv de munca unic la nivel judetean - ramura invatamant 2004

Capitolul I
Capitolul II
Capitolul III
Capitolul IV
Capitolul V
Capitolul VI
Capitolul VII
Capitolul VIII
Anexe

În temeiul drepturilor garantate de Constitutia României, art.12 si art.17 alin.(1) lit.b) din Legea nr.130/1996, republicata, a intervenit urmatorul Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel Judetean- Ramura Învatamânt între:

1. Inspectoratul Scolar Judetean- Galati;

2. Sindicatele desemnate de federatiile reprezentative din învatamânt:

- Sindicatul Învatamântului Preuniversitar- Galati;

- Sindicatul Liber al Învatamântului- Tecuci;

- Sindicatul Învatamântului Preuniversitar- Tecuci;

- Sindicatul Liber al Învatamântului „Unirea”- Galati;

- Sindicatul  „Spiru Haret”- Galati

   
  Contractul colectiv de munca - Capitolul 3

  CAPITOLUL III

  TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA

   Art.15 (1) Durata normala a timpului de munca este, în medie, de 8 ore /zi, 40 ore/saptamâna, realizate prin saptamâna de lucru de 5 zile.

              (2) Pentru personalul didactic de predare si instruire practica, norma didactica de predare este cea prevazuta de art. 43 si art. 45 alin.(1) din Legea nr.128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, iar restul activitatilor, pâna la norma de 40 de ore/saptamâna sunt activitati prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 103/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr.109/1999.

             (3) Personalul didactic din unitatile de învatamânt special care are o vechime în învatamânt de peste 25 de ani si gradul didactic I beneficiaza de reducerea normei didactice de predare cu 2 ore, potrivit art.45 (1) din Legea nr. 128/1997 cu completarile si modificarile ulterioare.

              Art. 16 Calculul numarului de posturi se stabileste pe baza  normativelor de catre inspectoratele scolare, ca medie pe judet, iar posturile se distribuie în functie de volumul si de complexitatea activitatii, dupa  consultarea  sindicatelor teritoriale.

  Art 17. Partile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca stabilesc în detaliu normativele pentru personalul din unitatile de învatamânt special, în termen de 60 de zile de la înregistrarea acestuia la Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala- Galati

  Art. 18 (1) În functie de conditii, în institutiile si unitatile de învatamânt prevazute în anexa 5, comisiile paritare de la nivelul acestora convin asupra unui orar flexibil de lucru, precum si asupra modalitatilor concrete de aplicare a acestuia.

              (2) Orele de începere si de terminare a programului de lucru vor fi stabilite prin regulamentul intern.

  (3)  Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteaza drepturile prevazute în contractul colectiv.

              (4)  Angajatorul are obligatia de a aduce la cunostinta salariatilor programul de munca si modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afisare la sediul sau, la loc vizibil.

  Art. 19. (1) Salariatii pot fi solicitati sa presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore/saptamâna, inclusiv orele suplimentare.

              (2) Pentru prevenirea sau înlaturarea efectelor unor calamitati naturale ori altor cazuri de forta majora, salariatii au obligatia de a presta munca suplimentara ceruta de angajator.

              (3) Orele suplimentare prestate în conditiile alin.(1) de catre personalul didactic auxiliar si nedidactic se compenseaza prin ore libere platite în urmatoarele 30 de zile calendaristice dupa efectuarea acestora.

  Art. 20. Personalului didactic de predare si instruire practica ce desfasoara alte activitati decât cele care fac parte din norma didactica, i se aplica în mod corespunzator prevederile art. 19 din prezentul contract.

  Art. 21 (1) Pentru persoanele al caror program de lucru se desfasoara în timpul noptii, durata timpului de munca este cu o ora mai mica decât durata timpului de munca prestata în timpul zilei , fara sa se diminueze salariul de baza si vechimea în munca. 

  (2) Se considera munca desfasurata în timpul noptii munca prestata în intervalul cuprins între orele 22.00-6.00, cu posibilitatea abaterii - în cazuri justificate - cu o ora în plus sau în minus fata de aceste limite.

              (3) Salariatii care urmeaza sa desfasoare cel putin 3 ore de munca de noapte sunt supusi unui examen medical gratuit înainte de începerea activitatii si, dupa aceea, periodic, conform unui Regulament elaborat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din învatamânt.

              (4) Salariatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca având legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti.

              Art. 22 (1) Personalul nedidactic si didactic auxiliar are dreptul la o pauza de masa de 15 minute, care se include în programul de lucru.

              (2) Programul de efectuare a pauzei de masa se stabileste prin regulamentul intern.

              Art. 23. Salariatii care renunta la concediul legal pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani, respectiv 3 ani, beneficiaza de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore/zi potrivit legii, fara ca aceasta sa le afecteze salariile de baza si vechimea.

  Art.24. Salariatii care au în îngrijire copii în vârsta de pâna la 6 ani, respectiv pâna la 7 ani, la recomandarea medicului, pot lucra în program de minimum 1/2 norma, fara sa li se afecteze calitatea de salariat si vechimea integrala în munca/învatamânt.

              Art.25 (1) La cererea femeilor însarcinate, angajatorul va permite efectuarea controalelor medicale în timpul programului de lucru, conform recomandarilor medicului care urmareste evolutia sarcinii, fara a le fi afectate drepturile salariale.

              (2) Salariatele care beneficiaza de dispozitiile alin.(1) sunt obligate sa faca dovada ca au efectuat controalele medicale.

              Art. 26. Salariatele, începând cu luna a V-a de sarcina, precum si cele care alapteaza nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise în delegare si nu vor fi detasate decât cu acordul lor.

              Art.27  (1)  Salariatii au dreptul, între 2 zile de munca, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.

              (2) În fiecare saptamâna, salariatii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regula, sâmbata si duminica.

              (3) În cazul în care activitatea la locul de munca nu poate fi întrerupta în zilele de sâmbata si duminica, în cadrul comisiei paritare de la nivelul unitatii/institutiei de învatamânt prevazute în Anexa nr. 4, se vor stabili conditiile în care zilele de repaus vor fi acordate în alte zile ale saptamânii. În aceasta situatie, salariatii vor beneficia de un spor la salariu de 100% din salariul de baza.

              (4) Sunt zile nelucratoare :

               - zilele de repaus saptamânal ;

   - 1 si 2 ianuarie;

               - prima si a doua zi de Pasti;

               - 1 Mai;

               - 1 Decembrie;

               - 25 si 26 decembrie;

               - doua zile lucratoare, pentru fiecare dintre sarbatorile religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele crestine, pentru persoanele apartinând acestor culte.

  Art.28  (1) Dreptul la concediul de odihna este garantat de lege.

  Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic concediul de odihna se acorda în functie de vechimea în munca, astfel:

  - pâna la 5 ani vechime -  21 de zile lucratoare;

  - între 5 si 15 ani vechime - 24 de zile lucratoare;

  - peste 15 ani vechime - 28 de zile lucratoare.

  (2) Perioada de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare salariat se stabileste de catre consiliul de administratie împreuna cu sindicatele reprezentative de la nivelul unitatilor/institutiilor de învatamânt prevazute în anexa 5, în functie de interesul învatamântului si al celui în cauza, pâna la data de 15 octombrie.

  (3) Cadrele didactice beneficiaza de un concediu de odihna de cel putin 62 de zile lucratoare, respectiv 78 de zile calendaristice.

  (4)  Indemnizatia de concediu se acorda salariatului cu cel putin 10 zile  înainte de plecarea în concediul de odihna.

  (5) Se considera activitate maximum 16 de zile calendaristice pentru personalul didactic care însoteste copiii în tabere sau la altfel de activitati care se organizeaza în perioada vacantelor scolare.

  (6) Personalul didactic auxiliar beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar între 5 si 10 zile lucratoare, potrivit legii.

  Art.29  (1) Salariatii au dreptul la zile libere platite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situatii, dupa cum urmeaza:

  a) casatoria salariatului - 5 zile;

  b) nasterea unui copil - 5 zile;

  c) casatoria unui copil - 3 zile;

  d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor salariatului - 5 zile;

  e) schimbarea locului de munca cu schimbarea domiciliului/resedintei - 5 zile;

  f) decesul bunicilor, fratilor, surorilor salariatului - 1 zi.

  (2) În situatiile în care evenimentele familiale deosebite prevazute la alin.(1) intervin în perioada efectuarii concediului de odihna, acesta se suspenda si va continua dupa efectuarea zilelor libere platite.

  (3)  Personalul care asigura suplinirea salariatilor prevazuti la alin. (1) va fi remunerat corespunzator pentru activitatea suplimentara prestata / orele de predare efectuate în locul cadrului didactic beneficiar al zilelor libere platite.

  Art.30 (1) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la 30 de zile lucratoare concediu fara plata, acordate de conducatorul unitatii/institutiei de învatamânt.

  (2) Personalul didactic de predare si instruire practica poate beneficia de concedii fara plata, pentru rezolvarea unor situatii personale, pe o perioada mai mare de 30 de zile, altele decât cele prevazute de art. 102(2) din Legea nr.128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, cu aprobarea inspectorului scolar general.

  (3) Salariatii care urmeaza, completeaza, îsi finalizeaza studiile, precum si cei care se prezinta la concursul pentru ocuparea unui post sau functie în învatamânt au dreptul la concedii fara plata pentru pregatirea examenelor  sau a concursului, a caror durata însumata nu poate depasi 90 de zile lucratoare pe an calendaristic; aceste concedii reprezinta vechime în munca/învatamânt.

  (4) Salariatii beneficiaza si de alte concedii fara plata, pe durate determinate, stabilite prin acordul partilor, conform HG 250/1992, art. 25 alin. 3.

  Art.31. În cazul  decesului mamei, tatal copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul pentru cresterea copilului ramas neutilizat la data decesului acesteia.

   
  Contractul colectiv de munca - Capitolul 2

  CAPITOLUL II

  ÎNCHEIEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI ÎNCETAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA

              Art.9 (1)  Prezentul contract colectiv de munca se încheie pe o durata de un an si intra în vigoare la data înregistrarii acestuia, cu posibilitatea de prelungire.

              (2) Daca contractul nu este denuntat de nici una dintre parti cu minimum 60 de zile înainte de data expirarii sau daca nici una dintre parti nu are initiativa renegocierii lui, contractul se prelungeste automat pe o perioada de un an.

  Art.10 (1)  Clauzele prezentului contract colectiv de munca pot fi modificate pe parcursul executarii lui, ori de câte ori convin partile semnatare, în conditiile legii.

  (2)  În temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 130/1996, republicata, fiecare sindicat semnatar poate cere modificarea prezentului contract numai cu acordul scris al celorlalte sindicate semnatare.

  (3)  Cererea de modificare se aduce la cunostinta celeilalte parti, în scris, cu cel putin 30 de zile înainte de data propusa pentru începerea negocierii.

  (4)  În perioada de depunere a cererii de modificare si pe perioada negocierii, Inspectoratul Scolar Judetean- Galati se obliga sa nu initieze si sa nu emita acte normative si/sau administrative cu caracter normativ care sa încalce prevederile prezentului contract colectiv de munca si sa nu efectueze concedieri colective din motive neimputabile salariatilor. Sindicatele semnatare ale prezentului contract colectiv de munca se obliga sa nu declanseze conflicte de interese, conform Legii nr.168/1999.

  (5) Modificarile aduse contractului colectiv de munca se comunica în scris Directiei pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala- Galati si devin aplicabile de la data înregistrarii la aceasta.

  Art.11. Aplicarea contractului colectiv de munca poate fi suspendata prin acordul de vointa al partilor sau în caz de forta majora.

  Art.12. Prezentul contract colectiv de munca înceteaza :

  - la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, daca partile nu convin la prelungirea aplicarii acestuia;

  - prin acordul partilor.

  Art 13  (1)  Pentru rezolvarea problemelor care apar în aplicarea prevederilor prezentului contract colectiv de munca, partile convin sa constituie comisii paritare la toate nivelurile –  inspectorate scolare, unitati si institutii de învatamânt prevazute în anexa 5, care sunt împuternicite sa interpreteze prevederile contractelor colective de munca, în functie de conditiile concrete, la solicitarea uneia dintre parti.

  (2)  Hotarârile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru parti.

  (3) Atributiile, componenta, organizarea si functionarea comisiilor paritare sunt stabilite prin regulamentul anexa la prezentul contract colectiv de munca.

  (4) În cazurile în care comisia paritara nu va solutiona problemele care apar în aplicarea prezentului contract în termen de 15 zile de la data întrunirii, sindicatele semnatare au dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti, în conformitate cu prevederile legale.

  Art.14  (1)  Executarea prezentului contract este obligatorie pentru parti.

              (2)  Neîndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract colectiv de munca precum si din legislatia în vigoare atrage raspunderea partilor care se fac vinovate de aceasta.

   
  Contractul colectiv de munca - Capitolul 4

  CAPITOLUL IV

  SALARIZAREA SI ALTE DREPTURI SALARIALE

  Art.32 (1) În scopul salarizarii si acordarii celorlalte drepturi banesti prevazute de legislatia în vigoare si de prezentul contract colectiv de munca, partile contractante vor stabili fondurile si vor identifica sursele de finantare, înainte de adoptarea legii bugetului de stat, precum si în vederea modificarii ulterioare a acesteia.

  (2) Partile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementeaza aceste drepturi.

  (3) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului se obliga ca, dupa consultarea federatiilor sindicale reprezentative, sa initieze pâna la 31 martie 2004 un proiect de lege, prin care sa se asigure o majorare a salariilor personalului din învatamânt în medie cu 5% de natura sa asigure stimularea accesului tinerilor în sistem si promovarea acestora.

  (4) În vederea ameliorarii salarizarii personalului din învatamânt, tinând seama si de prevederile protocolului încheiat în data de 22 mai 2002, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului se obliga sa negocieze cu federatiile sindicale reprezentative si ministerele de resort o noua grila de salarizare, care sa tina seama de importanta sociala a acestei categorii socio-profesionale, precum si sa înainteze Guvernului acest proiect de lege în primul semestru al anului 2004.

  (5) Valoarea coeficientului de multiplicare si a valorii sectoriale pentru salarizarea personalului din învatamânt se negociaza anual cu federatiile sindicale reprezentative, înainte de aprobarea legii bugetului de stat.

  (6) Inspectoratul Scolar Judetean se obliga sa întreprinda demersurile necesare pentru salarizarea la timp a întregului personal din toate unitatile si institutiile aflate în subordinea sa.

  (7)  Inspectoratul Scolare Judetean va verifica, în perioada de fundamentare de catre unitatile de învatamânt a propriului proiect de buget,  modul în care fiecare unitate/institutie de învatamânt  a fundamentat cheltuielile de personal. În cazul în care constata erori în modul de fundamentare a acestor cheltuieli, se vor lua masuri de sanctionare a persoanelor vinovate, conform legii.

  (8) Sindicatele semnatare ale prezentului contract colectiv de munca au dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti, în conformitate cu prevederile legale, solicitând rectificarea erorilor constatate în modul de fundamentare a proiectului de buget al unitatilor/institutiilor de învatamânt prevazute în anexa 5.

  Art.33 (1) Partile convin ca, la stabilirea salarizarii, sa se respecte urmatoarele principii:

  a)

  ¨ salariul de baza al functiilor didactice prevazute la art. 5 din Legea nr.128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare se determina în raport de criteriile prevazute la art. 49 alin. (1) din Legea nr.128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

  ¨ salariul de baza  este constituit din salariul de baza al functiei didactice, la care se adauga sporurile si indemnizatiile prevazute de lege, inclusiv salariul de merit;

  b) pentru personalul didactic auxiliar salariile de baza vor fi diferentiate pe functii, grade si trepte profesionale si se stabilesc potrivit Legii nr.128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

  c) pentru personalul nedidactic salariile de baza vor fi diferentiate pe functii, grade si trepte profesionale, între limite, potrivit legii;

  d) pentru personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic din învatamântul preuniversitar salariile vor fi negociate între limite minime si maxime, în prezenta liderului sindical din unitate, la solicitarea salariatului membru de sindicat;

  (2) Având în vedere interpretarile diferite ale prevederilor Legii nr. 128/1997,cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la salarizarea personalului didactic din învatamânt, date de institutiile statului, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului se obliga sa consulte aceste institutii si, pâna la data de 31 ianuarie 2004, sa emita un ordin de aprobare a normelor metodologice privind calculul salariilor, sporurilor si indemnizatiilor personalului didactic, dupa consultarea federatiilor sindicale reprezentative din învatamânt.

  (3) Pentru personalul didactic de predare si instruire practica salarizat prin plata cu ora sau cumul calculul se face conform prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.E.C. nr. 3343/2002.     

  Art. 34 (1) Personalul didactic beneficiaza la fiecare transa de vechime în învatamânt/ grad/ treapta profesionala de un spor de 3% din salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica. Acest spor se include în salariul de baza.

  (2) Personalul didactic cu o vechime neîntrerupta în învatamânt de peste 10 ani beneficiaza de un spor de stabilitate de 15% din salariul de baza, care face parte din acesta.

  (3) Personalul didactic de predare care îndeplineste functia de diriginte, învatatorii, institutorii si educatoarele din sistemul national de învatamânt, inclusiv cei din învatamântul special, primesc conform art.51 alin. 4 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare  o indemnizatie de 10% din salariul de baza. Aceasta se include  în salariul de baza.

  (4) Unitatile si institutiile de învatamânt prevazute în Anexa nr. 5 vor acorda personalului didactic si nedidactic, din venituri proprii, si alte sporuri, indemnizatii si drepturi salariale suplimentare, în conditiile legii. În vederea acordarii acestora, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului va promova, dupa consultarea federatiilor sindicale reprezentative din învatamânt, pâna la sfârsitul lunii ianuarie 2004, un proiect de lege care sa permita unitatilor si institutiilor de învatamânt prevazute în Anexa nr. 5 utilizarea veniturilor proprii în acest scop.

  Art.35 (1) Partile convin asupra urmatoarelor drepturi salariale suplimentare:

  a) spor pentru vechimea în munca, calculata dupa cum urmeaza:

  Transa de vechime / Spor la salariul de baza

  • 3-5 ani / 5%
  • 5-10 ani / 10%
  • 10-15 ani / 15%
  • 15-20 ani / 20%
  • peste 20 ani / 25%

  Sporul corespunzator vechimii în munca, calculat conform prevederilor de mai sus, se plateste începând cu data de 1 a lunii urmatoare celei în care s-a împlinit vechimea.

  b) spor de pâna la 15% din salariul de baza, acordat diferentiat personalului didactic care asigura predarea la clase simultane, astfel:

  ¨ 15% din salariul de baza personalului care asigura predarea simultana la 4 clase;

  ¨ 10% din  salariul de baza personalului care asigura predarea simultana la 3 clase;

  ¨ 7% din salariul de baza personalului care asigura predarea simultana la 2 clase;

  c) spor de 15% din salariul de baza al functiei îndeplinite pentru personalul din institutiile de învatamânt special;

  d) spor de 10-30% la salariul de baza pentru personalul muncitor care lucreaza în conditii deosebite si speciale;

  e) spor de 25% din salariul de baza  pentru personalul care îsi desfasoara activitatea în timpul noptii;

  f) spor de 30% din salariul de baza al functiei, care face parte din salariul de baza, pentru personalul care desfasoara activitati în conditii de risc sau toxice stabilite potrivit legii, precum si în zone intens poluate;

  g) spor de 15% din salariul de baza pentru salariatii care detin titlul stiintific de doctor;

  h) pentru orele suplimentare se acorda un spor de 100% din salariul de baza, daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu ore libere platite conform art. 19 alin. (3) din prezentul contract;

  i) pentru activitatea prestata într-o  zi de repaus saptamânal, zi libera sau de sarbatoare legala ori religioasa, salariatului i se acorda o zi libera platita si un spor de 100% din salariul de baza;

  j) spor de 20% din  salariul de baza pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic care lucreaza, potrivit contractului individual de munca, în mediul rural numai în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, cu îndeplinirea conditiilor din art. 8 alin. (2) lit. d) din Hotarârea de Guvern nr. 281/1993, cu modificarile ulterioare;

  k) alte sporuri negociate prin contractele colective de munca încheiate la nivelul unitatilor si institutiilor de învatamânt prevazute în anexa 5, din venituri proprii, în conditiile legii.

  (2) Salariatii care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza, conform art. 123 din Codul Muncii.

  (3) Pentru conditii grele de munca, un spor de pâna la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective. Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului si conditiile de acordare se stabilesc de catre minister cu consultarea sindicatelor si cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice

  (4) Personalul din învatamânt beneficiaza si de urmatoarele sporuri si ajutoare:

  a) sporuri conform art.49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cadrele didactice calificate care îsi desfasoara activitatea în localitati din mediul rural;

  b) de prevederile art. 104 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza personalul didactic calificat conform art. 7 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

  c) în caz de deces al unui salariat din învatamânt cei îndreptatiti beneficiaza de un ajutor în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate din bugetul asigurarilor sociale;

  d) în caz de deces al unui membru de familie se acorda un ajutor de deces conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

  e) pentru personalul care desfasoara activitati în colective de elevi bolnavi ( sanatorii, preventorii, s.a.) se acorda un spor de 15% la salariul de baza al functiei/postului;

  f) un salariu de baza platit de angajator mamei, pentru nasterea fiecarui copil; daca mama nu este salariata, sotul acesteia va beneficia de plata unui salariu de baza. Acest ajutor se acorda inclusiv din venituri proprii.

  (5) În proiectul de buget si respectiv fila de buget a fiecarei unitati/institutii de învatamânt se vor evidentia, respectiv, asigura sumele necesare platii drepturilor banesti care se cuvin personalului acesteia.

              Art. 36. Partile contractante convin ca personalul din învatamânt sa beneficieze de urmatoarele premii:

  a) un premiu anual, conform Hotarârii de Guvern nr. 829/1994,  Ministerul  Educatiei, Cercetarii si Tineretului facând demersurile necesare în vederea acordarii acestuia pâna la sfârsitul anului calendaristic;

  b) un premiu lunar din suma de 2% din fondul de salarii; acest fond de premiere se utilizeaza lunar, sumele nefolosite putând fi utilizate în lunile urmatoare, în cadrul aceluiasi an calendaristic si în acelasi scop;

  c) un premiu dintr-un fond constituit în limita a 30% din totalul veniturilor nete realizate în unitatile si institutiile de învatamânt prevazute în anexa nr. 5, care realizeaza venituri proprii, prin activitati suplimentare fata de cele prevazute în bugetul de venituri si cheltuieli. Criteriile de acordare se stabilesc în comisia paritara de la nivelul unitatii/institutiei de învatamânt;

  d) o prima de instalare,  potrivit legii, indiferent de domiciliu;

  e) salariatii care se pensioneaza la vârsta standard primesc o indemnizatie  de cel putin un salariu de baza;

  f) salariatii care se pensioneaza vor primi o diploma de fidelitate pentru întreaga activitate desfasurata în învatamânt, cu mentiuni personalizate, care se înmâneaza în prezenta salariatilor din unitate, împreuna cu indemnizatia prevazuta la lit.e);

  g) o prima de vacanta din venituri proprii, în conditiile legii. Prima se acorda odata cu indemnizatia de concediu.

  Art. 37 (1) Drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc chenzinal sau lunar, înaintea oricaror alte obligatii ale institutiilor si unitatilor de învatamânt.

  (2)  Salariul este confidential, angajatorul având obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.

  (3)  În vederea executarii obligatiilor prevazute la alin.(1) si (2), angajatorul va înmâna lunar sau la data platii chenzinei I si a II-a, în mod individual, un document din care sa reiasa drepturile salariale cuvenite pe luna respectiva si modalitatea de calcul a acestora.

  (4)  Persoanele care se fac vinovate de întârzierea platii drepturilor banesti  cu mai mult de 3 zile lucratoare vor fi sanctionate potrivit legislatiei în vigoare.

  (5)  Inspectoratul Scolar se obliga sa depuna toate diligentele necesare pentru plata la timp a salariilor. De asemenea, vor urmari modul în care se efectueaza plata salariilor si acoperirea cheltuielilor destinate bunei functionari a unitatilor de învatamânt (cheltuieli de întretinere, reparatii curente, s.a.).

  Art. 38 (1) În vederea acordarii la timp a tuturor drepturilor ce se cuvin personalului din învatamânt potrivit legii si prezentului contract colectiv de munca, precum si pentru asigurarea unei finantari corecte si complete a unitatilor si institutiilor de învatamânt, inspectoratul scolar si unitatile / institutiile de învatamânt, împreuna cu organizatiile sindicale teritoriale afiliate la federatiile sindicale reprezentative, vor face demersuri în vederea încheierii unor protocoale cu prefecturile, consiliile judetene si locale, în care sa fie prevazute obligatiile concrete ce revin partilor semnatare ale protocoalelor si sursele de finantare a cheltuielilor unitatilor si institutiilor de învatamânt preuniversitar.

  (2) Proiectele cadru ale protocoalelor sunt prevazute în anexa nr. 3, parte integranta a prezentului contract colectiv de munca.

   
  Contractul colectiv de munca - Capitolul 5

  CAPITOLUL V

  CONDITIILE DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA

  Art.39 (1) Partile se obliga sa depuna toate eforturile pentru aplicarea riguroasa a sistemului institutionalizat prin legislatia în vigoare, în vederea ameliorarii permanente a conditiilor de munca. În termen de 60 de zile de la data înregistrarii prezentului contract, partile vor încheia un protocol în acest sens.

  (2) Partile sunt de acord ca nici o masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, însusita si aplicata în mod constient de catre salariati.

  (3) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de protectie a muncii.

  (4) În cazul în care în procesul muncii intervin schimbari care impun aplicarea unor noi norme de protectie a muncii, salariatii vor fi instruiti în conformitate cu noile norme.

  Art. 40 (1) Locurile de munca se clasifica în locuri de munca cu conditii normale, deosebite si speciale, conform Legii nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

  (2) Locurile de munca cu conditii deosebite sunt stabilite în conformitate cu prevederile  Hotarârii Guvernului nr.261/2001.

  Art.41 (1)  Angajatorul împreuna cu sindicatele semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel teritorial vor nominaliza locurile de munca, în vederea încadrarii acestora în locuri de munca cu conditii deosebite si speciale.

  (2) Angajatorul împreuna cu sindicatele semnatare ale contractului colectiv de munca de la nivelul inspectoratului scolar/unitatilor si institutiilor de învatamânt prevazute în anexa 5 vor efectua evaluarea locurilor de munca nominalizate la alin.(1).

  (3) Angajatorul are obligatia de a depune la  casa teritoriala de pensii, la definitivarea contractului colectiv, avizul inspectoratului teritorial de munca prin care se dovedeste încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite si lista cuprinzând categoriile  profesionale care lucreaza în aceste locuri de munca. Costul activitatii legate de obtinerea avizului inspectoratului teritorial de munca se suporta de catre angajator.

  (4) Nominalizarea salariatilor care îsi desfasoara activitatea în locuri de munca în conditii deosebite se face de catre angajator împreuna cu sindicatele semnatare ale contractului colectiv de munca teritorial.

  (5) Angajatorii sunt obligati sa supuna controlului medical periodic persoanele care îsi desfasoara activitatea în conditii deosebite, asigurând fondurile necesare pentru efectuarea acestuia.

  (6) Încadrarea persoanelor în locuri de munca în conditii speciale se va realiza în conditiile îndeplinirii tuturor criteriilor mentionate la art.2 alin.(1) din Hotarârea de Guvern nr.1025/2003 [1] .

  Art.42. Pentru prestarea activitatii în locuri de munca cu conditii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea salariatii primesc sporuri la salariul de baza, durata redusa a timpului de lucru, alimentatie specifica, concedii suplimentare, reducerea vârstei de pensionare, echipamente si materiale de protectie gratuite.

  Art.43 (1) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, echipamente de protectie, instruirea si testarea salariatilor cu privire la normele de protectie a muncii. În acest scop, conducerile unitatilor si institutiilor de învatamânt prevazute în anexa 5 vor prevedea în proiectele de buget sumele necesare pentru achizitionarea echipamentelor de protectie si vor solicita consiliilor locale în a caror raza teritoriala îsi au sediul alocarea la timp a fondurilor necesare

  (2) La cererea organizatiilor sindicale, angajatorul va face dovada solicitarii sumelor necesare pentru achizitionarea echipamentului, în cadrul comisiei paritare.

  (3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului prevazut de lege, angajatorul cere o anumita vestimentatie speciala ca echipament de lucru, contravaloarea acestuia se suporta de catre acesta.

  (4) Încalcarea dispozitiilor legale privitoare la protectia muncii atrage raspunderea disciplinara, administrativa, patrimoniala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii. Nerespectarea obligatiilor ce revin angajatorilor privind protectia muncii constituie contraventie sau infractiune, dupa caz, conform legii si normelor în vigoare.

  Art.44 (1) La nivelul fiecarui angajator se va constitui un comitet de securitate si sanatate în munca, cu scopul de a asigura implicarea salariatilor în elaborarea si aplicarea deciziilor în domeniul protectiei muncii. Constituirea si functionarea acestui comitet se va hotari in consiliul de administratie al unitatii/institutiei de invatamant, în conformitate cu reglementarile Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si se va concretiza prin decizie a conducatorului unitatii. Activitatea va fi punctata corespunzator in fisele de evaluare.Timpul aferent acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se include in timpul de munca.

  (2) Instruirea angajatilor în domeniul securitatii si sanatatii muncii se realizeaza de angajator periodic, prin modalitati specifice, stabilite de comun acord de catre acesta cu comitetul de securitate si sanatate în munca si reprezentantii sindicatelor sau ai salariatilor, acolo unde nu exista sindicate reprezentative.

  (3)  Instruirea este obligatorie pentru noii angajati, pentru cei care îsi schimba locul sau felul muncii, pentru cei care îsi reiau activitatea dupa o întrerupere mai mare de 6 luni, precum si în situatia în care intervin modificari ale legislatiei în domeniu.

  (4) Organizarea activitatii de asigurare a securitatii si sanatatii în munca este cuprinsa în regulamentele interne si se vor aduce la cunostinta salariatilor prin comunicare si instruire directa de catre angajator, precum si prin afisare la sediul unitatii.

  (5) Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale.

  Art.45 (1) În vederea mentinerii si îmbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locurile de munca, partile semnatare ale prezentului contract convin asupra urmatoarelor standarde minime:

  - amenajarea ergonomica a locului de munca;

  - asigurarea conditiilor de mediu – iluminat, microclimat în limitele indicilor de confort termic prevazuti de lege, aerisire, igienizare periodica, reparatii – în spatiile în care se desfasoara procesul instructiv-educativ, birouri, etc;

  - dotarea treptata a spatiilor de învatamânt cu mijloace moderne de predare: calculator, retroproiector, instalatie audio-video, table  si mijloace de scris nepoluante, etc. ;

  - asigurarea materialelor necesare personalului didactic, în vederea desfasurarii în bune conditii a procesului instructiv – educativ, inclusiv accesul la consultarea manualelor scolare pentru clasele I-XII/XIII, contractate de MECT si agreate de unitatile de învatamânt, prin intermediul bibliotecilor scolare, care vor fi dotate cu 2-10 exemplare pentru fiecare disciplina;

  - amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca: sali de studiu, cancelarii, cantine, vestiare, grupuri sanitare, sali de repaus, etc.;

  - diminuarea treptata, pâna la eliminare, a emisiilor poluante.

  (2) Partile convin asupra urmatoarelor masuri in caz de temperaturi extreme:

  - daca intr- o unitate scolara temperatura se mentine mai mult de 48 de ore sub 12 grade C cursurile se vor suspenda; pe perioada  suspendarii personalul va fi platit integral si va fi obligat la recuperarea materiei ulterior, in timpul programului normal de lucru.

  - in perioadele cu temperaturi ridicate extreme angajatorii trebuie sa asigure cate 2- 4 litri de apa minerala/persoana, pentru mentinerea starii de sanatate, conform O.G. nr. 99/2000, art. 4 lit. b.

  (3) În luna septembrie a fiecarui an inspectoratele scolare, sunt obligate sa  prezinte, în cadrul comisiei paritare, în conformitate cu prevederile Legii învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raportul privind starea învatamântului din unitatile si institutiile de învatamânt prevazute în anexa nr.5.

  Art.46 (1) Angajatorul va organiza la încadrarea în munca si ori de câte ori este nevoie, examinarea medicala a salariatilor, în scopul de a constata daca acestia sunt apti pentru prestarea activitatii pentru care au fost încadrati. Examinarea medicala este gratuita pentru salariati, angajatorul asigurând prin buget fondurile necesare pentru efectuarea examenului medical.

  (2) Pentru salariatii din unitatile si institutiile finantate prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, angajatorul va asigura fondurile necesare pentru efectuarea examinarilor medicale obligatorii.

  (3) Examinarea medicala are ca scop si prevenirea îmbolnavirilor profesionale, concluziile examinarii conducând la adoptarea masurilor necesare pentru îmbunatatirea conditiilor de munca.

  (4) Personalul din învatamânt beneficiaza în mod gratuit de asistenta medicala în cabinetele medicale si psihologice scolare precum  si în policlinici si unitati spitalicesti stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Ministerul Sanatatii. Analizele medicale se vor realiza gratuit în baza trimiterii medicului de familie. Personalul din învatamânt beneficiaza de completarea gratuita a dosarelor de sanatate de catre medicul de medicina muncii, sumele necesare în acest sens fiind asigurate potrivit legii.

  Art. 47. Angajatorii au obligatia sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii.

  Art. 48.  Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului se obliga sa faca demersurile legale necesare pentru acordarea tichetelor de masa si salariatilor din învatamântul preuniversitar, din venituri proprii, conform legii.

  Art. 49. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului se obliga ca, împreuna cu Ministerul Sanatatii, sa stabileasca incompatibilitatile de ordin medical cu functia didactica si sa elaboreze nomenclatorul bolilor profesionale pentru personalul din învatamânt, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului contract colectiv de munca.

  Art.50 (1) Angajatorul nu va refuza încadrarea sau mentinerea în functie a persoanelor  cu handicap fizic sau neuromotor, în cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligatiilor de serviciu.

  (2) Angajatorul va asigura, cu acordul sindicatelor, trecerea salariatilor care au recomandare medicala, în alte locuri de munca, cu prioritate pe posturi vacante din institutiile si unitatile de învatamânt prevazute în anexa 5 si, dupa caz, recalificarea profesionala a acestora.

  (3) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca generata de boli profesionale sau accidente de munca este suportata potrivit Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 51. Inspectoratele scolare, unitatile si institutiile de învatamânt mentionate în anexa 5 la prezentul contract colectiv de munca sunt obligate sa prevada în proiectele de buget sumele necesare  pentru acordarea celor 6 calatorii/an dus-întors pe mijloacele de transport feroviare, pe linii interne, cu reducere de 50%. Modalitatile de decontare se vor stabili prin contractele colective încheiate la nivelul institutiilor si unitatilor mentionate mai sus.

  Art.52 (1) Personalului din învatamânt care îsi desfasoara activitatea în alta localitate decât localitatea de domiciliu i se deconteaza, de catre consiliul local în a carui raza teritoriala îsi are sediul unitatea de învatamânt, cheltuielile de naveta la si de la locul de munca.

  (2) În cazul în care nu exista mijloace de transport în comun pentru localitatile prevazute la alin.(1), Inspectoratul Scolar Judetean se obliga sa asigure transportul salariatilor cu microbuzele care realizeaza transportul elevilor, pe rutele de transport al elevilor si în limitele locurilor disponibile.

  (3) În cazul în care transportul nu se poate asigura nici cu ajutorul microbuzelor scolare, inspectoratul scolar / unitatile de învatamânt vor propune spre analiza consiliului judetean / local discutarea posibilitatii decontarii transportului salariatilor din învatamânt la si de la locul de munca inclusiv cu autoturismul.

  Art.53 (1) Personalul din învatamânt beneficiaza de o compensatie de la bugetul asigurarilor sociale de 50% din valoarea transportului, a cazarii, a mesei si a tratamentului, în bazele de odihna si tratament ale învatamântului si sindicatelor, precum si în alte spatii contractate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. În acest sens, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului va sprijini demersurile federatiilor sindicale reprezentative, în vederea obtinerii unui numar cât mai mare de bilete de odihna si tratament pentru salariatii din învatamânt în perioada vacantelor scolare.

  (2) Personalul didactic care însoteste prescolari, elevi sau studenti în tabere si/sau excursii beneficiaza de gratuitate privind transportul, cazarea si masa. De aceleasi drepturi beneficiaza si copiii acestora în vârsta de pâna la 14 ani.

  (3) Copiii întregului personal din învatamânt sunt scutiti de plata taxelor  de înscriere la concursurile de admitere, de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte si documente scolare, precum si de plata sumelor ce sunt solicitate în vederea constituirii unor fonduri ale clasei / scolii. Salariatii care au copii în învatamântul liceal beneficiaza de decontarea manualelor pentru acestia, pe baza documentelor doveditoare,  în limita a 10% din veniturile extrabugetare realizate de unitatea unde lucreaza.

  (4) Copiii personalului din învatamânt (parinte, întretinator legal), admisi pe locurile finantate de la bugetul de stat, au prioritate si beneficiaza de gratuitate în internate si camine studentesti. În acest scop,  Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului aloca pentru studenti sumele necesare, iar institutiile de învatamânt superior asigura cazarea gratuita în camine studentesti. De asemenea, unitatile de învatamânt preuniversitar asigura cazarea în internate si vor face demersurile necesare catre consiliile locale pentru alocarea sumelor.

  (5) În vederea alocarii sumelor prevazute la alin.(4), unitatile de învatamânt au obligatia ca, în cel mult 30 de zile de la începerea anului scolar, sa transmita inspectoratelor scolare/ Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului tabelele cu numarul elevilor care urmeaza cursurile unitatii de învatamânt  si care beneficiaza de gratuitate la cazare.

   
  Contractul colectiv de munca - Capitolul 6

  CAPITOLUL VI

  CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

   Art. 54.  În vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor salariatilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de munca.

  Art. 55. Încheierea contractului individual de munca se face pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale.

  Art. 56 (1) Contractul individual de munca va cuprinde cel putin clauzele prevazute în anexa 1 a prezentului contract.

  (2) Contractul individual de munca se încheie în scris, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte (angajator si salariat), în maxim 60 de zile de la data angajarii.

  (3)  Fisa postului pentru fiecare salariat este anexa la contractul individual de munca al acestuia.

  Art.57 (1) În învatamântul preuniversitar de stat, pentru personalul didactic de predare si instruire practica, contractele individuale de munca se încheie între inspectoratul scolar, reprezentat de directorul unitatii de învatamânt si salariat. Pentru personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic, contractul individual de munca se încheie între unitatea de învatamânt cu personalitate juridica, reprezentata de director, si salariat.

  (2) În vederea încheierii contractelor individuale de munca ale personalului didactic de predare si instruire practica, directorul unitatii de învatamânt va semna contractul individual de munca în baza unei decizii de delegare de competente emisa de inspectorul scolar general, iar stampila/sigiliul aplicat(a) va fi al angajatorului (inspectoratului scolar).

  (3) Contractele individuale de munca se încheie prin grija si pe cheltuiala angajatorului.

  (4) La solicitarea scrisa a salariatului, organizatia sindicala din care face parte acesta poate acorda asistenta la încheierea/modificarea contractului individual de munca.

  Art. 58 (1) Contractul individual de munca se încheie, de regula, pe perioada nedeterminata.

  (2) În situatiile si conditiile prevazute de lege, contractul individual de munca se poate încheia si pe perioada determinata.

  (3) Personalul din învatamânt poate încheia contract de munca cu timp partial, în conditiile legii si ale prezentului contract colectiv de munca.

  Art.59 (1) Angajatorul se obliga sa aduca la cunostinta salariatilor, în termenul legal, posturile disponibile, precum si conditiile de ocupare a acestora.

  (2) Anterior încheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia, sub sanctiunea prevazuta de art.19 din Codul muncii, de a informa persoana care solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le înscrie în contract sau sa le modifice.

  (3) Angajatorul va negocia cu salariatul obligatiile din fisa postului, in limitele prevazute de legislatia in vigoare, anterior incheierii contractului individual de munca si ori de cate ori se impune modificarea acestuia.

  (4) Informarea prevazuta la alin.(2) va cuprinde, dupa caz, elementele prevazute la art.17 alin.(2) din Codul muncii.

  Art. 60 (1) Miscarea personalului didactic si didactic auxiliar se realizeaza în conformitate cu prevederile Legii nr.128/1997, modificata si completata, si ale Metodologiei aprobate prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.

  (2) Inspectoratul Scolar Judetean se obliga ca, pâna la data de 15 decembrie a fiecarui an calendaristic, sa aduca la cunostinta celor interesati metodologia privind miscarea personalului didactic si a calendarului desfasurarii acesteia, tematica si conditiile de participare la concurs.

  Art. 61. (1) În cazul în care angajarea se face prin concurs organizat la nivelul unitatii/ institutiei de învatamânt, salariatii si rudele salariatilor din învatamânt (parinte, sot, sotie, fiu, fiica, ginere, nora) vor beneficia de 2 puncte suplimentare fata de nota obtinuta la concurs.

  (2) Din comisia de organizare a concursului va face parte obligatoriu liderul sindical judetean, teritorial sau o persoana desemnata de acesta. Neîndeplinirea acestei conditii va duce la anularea concursului.

  Art. 62 (1) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatilor din sistemul national de învatamânt, la încheierea contractului individual de munca/contractului de management, se stabileste o perioada de proba, dupa cum urmeaza:

  - 30 de zile calendaristice pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic;

  - 90 de zile calendaristice pentru personalul de conducere, îndrumare si control;

  - 3 luni pentru absolventii institutiilor si unitatilor de învatamânt, la debutul lor în profesie, cu exceptia salariatilor care ocupa functii didactice.

  (2) Pe durata perioadei de proba salariatii beneficiaza de toate drepturile si au toate obligatiile prevazute de legislatia muncii, prezentul contract colectiv de munca, regulamentul intern si contractul individual de munca.

  (3) Perioada de proba constituie vechime în munca/vechime efectiva în învatamânt.

  Art. 63. Desfasurarea activitatii didactice în regim de cumul/plata cu ora se face potrivit dispozitiilor Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de locul unde persoana respectiva are functia de baza. Încadrarea personalului didactic prin cumul sau în regim de plata cu ora se face în baza deciziei inspectorului scolar  general/directorului unitatii/institutiei de învatamânt prevazuta în anexa 5, remunerarea activitatii astfel desfasurate facându-se potrivit prevederilor art.34 alin.(3) din prezentul contract colectiv de munca.

  Art. 64. Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat sunt stabilite în cadrul prezentului contract colectiv de munca, în cadrul contractelor colective de munca încheiate la nivelul inspectoratelor scolare si al unitatilor si institutiilor de învatamânt prevazute în anexa 5 si în cadrul contractelor individuale de munca.

  Art. 65. Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute de lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.

  Art.66 (1) Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.

  (2)  Refuzul salariatului de a accepta o modificare referitoare la felul muncii, locul sau de munca sau la drepturile salariale nu da dreptul angajatorului sa procedeze la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca pentru acest motiv.

  (3)  În mod exceptional, modificarea unilaterala a contractului este posibila numai în cazurile si în conditiile prevazute de lege.

  (4) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:

  a) durata contractului;

  b) locul muncii;

  c) felul muncii;

  d) conditiile de munca;

  e) salariul;

  f) timpul de munca si timpul de odihna.

  (5) Orice modificare a unuia din elementele prevazute la alin.(4) sau la art.17 alin.(2) din Codul muncii, în timpul executarii contractului individual de munca, impune încheierea unui act aditional la contract.

  (6)  În cazul în care contractul individual de munca este modificat prin acordul partilor, actul aditional se încheie în termen de 15 zile de la data realizarii acordului de vointa al partilor.

  (7) Daca contractul individual de munca este modificat unilateral de catre angajator, actul aditional se încheie în termen de 15 zile de la data aducerii la cunostinta, în scris, salariatului.

  (8) Actul aditional nu se încheie în situatia în care modificarea contractului individual de munca rezulta din lege (ex. acordarea indexarilor, majorarilor salariale, etc.).

  Art. 67 (1) Delegarea si detasarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare si control se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

  (2) Delegarea si detasarea personalului didactic auxiliar si nedidactic se face în conditiile si cu acordarea drepturilor prevazute de Codul muncii.

  Art. 68 (1) Contractul individual de munca se poate suspenda în cazurile expres prevazute de legislatia muncii de drept comun, de legislatia speciala, precum si pe perioada exercitarii unei functii eligibile.

  (2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.

  (3) Pe durata suspendarii pot continua sa existe si alte drepturi si obligatii ale partilor stabilite conform prezentului contract colectiv de munca, contractelor colective încheiate la nivelul inspectoratelor scolare/ unitatilor si institutiilor de învatamânt prevazute în anexa 5, contractelor individuale de munca.

  (4) În cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii, acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat.

  Art. 69. Personalului didactic titular  care beneficiaza  de pensie de invaliditate, i se va rezerva catedra / postul didactic pe durata invaliditatii. Contractul sau de munca este suspendat pâna la data la care medicul expert al asigurarilor sociale emite decizia prin care constata redobândirea capacitatii de munca si, deci, încetarea calitatii de pensionar. Rezervarea catedrei/postului didactic înceteaza si de la data emiterii, de catre medicul expert al asigurarilor sociale, a deciziei prin care se constata pierderea definitiva a capacitatii de munca.

  Art.70 (1) Pe durata întreruperii temporare a activitatii angajatorului, salariatii beneficiaza de o indemnizatie platita din fondul de salarii  de 100% din salariul de baza al locului de munca ocupat/functiei îndeplinite, la care se adauga toate sporurile, indemnizatiile si adaosurile de care salariatul ar fi beneficiat daca s-ar fi aflat în activitate.

              (2) Pe durata întreruperii temporare prevazute la alin. (1), salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea sa dispuna reînceperea activitatii.

  Art. 71 (1) Contractul individual de munca  poate înceta:

  ¨ de drept;

  ¨ ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;

  ¨ ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, potrivit legii.

              (2) Contractul individual de munca înceteaza de drept  în situatiile prevazute de art. 56 din Codul muncii.

              Art. 72 (1) Este interzisa concedierea salariatilor:

              a) pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala;

  b)  pentru exercitarea, în conditiile legii, a dreptului la greva si a drepturilor sindicale.

  (2) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:

  a)   pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical;

  b)   pe durata concediului pentru carantina;

  c) pe durata în care salariata este însarcinata;

  d)   pe durata concediului de maternitate;

  e) pe durata concediului pentru cresterea si îngrijirea copilului în vârsta de pâna la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

  f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pâna la împlinirea vârstei de 18 ani;

  g) pe durata îndeplinirii serviciului militar;

  h) pe durata exercitarii unei functii eligibile într-un organism sindical, cu exceptia situatiei în care concedierea este dispuna pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate savârsite de catre acel salariat;

  i) pe durata efectuarii concediului de odihna ;

  j) pe durata rezervarii catedrei/postului didactic.

  Art. 73 (1) Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa angajatorului în cazurile în care, prin lege sau prin contractul colectiv de munca, au fost prevazute asemenea interdictii.

  (2) Desfacerea contractului individual de munca din motive neimputabile salariatilor  este determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, ca urmare a dificultatilor  economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii. Desfiintarea trebuie sa fie efectiva, cu o cauza reala si serioasa.

  (3) Desfasurarea activitatii sindicale, precum si apartenenta la un sindicat nu pot constitui motive pentru desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului.

  Art. 74 (1) În cazul concedierii unui membru de sindicat pentru motive care nu tin de persoana salariatului, angajatorul va notifica, în scris, intentia de concediere sindicatului din care face parte salariatul, înainte de emiterea deciziei.

  (2) În cazul concedierii salariatului pentru inaptitudine fizica si/sau psihica, constatata prin decizia organelor competente de expertiza medicala, salariatul beneficiaza de o compensatie, conform legii, în cazul în care nu i se poate oferi un alt loc de munca în conditiile art. 64 din Codul muncii.

  (3) Salariatii  concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a somajului si de plati compensatorii, conform legii

              (4) În vederea acordarii personalului din învatamânt a platilor compensatorii prevazute la alin. (2), (3), Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului se obliga ca, pâna la sfârsitul trimestrului I al anului 2004, sa initieze si sa înainteze Guvernului un proiect de lege în acest sens, dupa consultarea federatiilor sindicale reprezentative din învatamânt.

  Art. 75 (1) În toate situatiile în care, anterior concedierii, angajatorul este obligat sa acorde un termen de preaviz, durata acestuia va fi de 20 de zile lucratoare. Termenul de preaviz începe sa curga de la data comunicarii salariatului a cauzei care determina concedierea.

  (2) În perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze jumatate din timpul efectiv al programului de lucru zilnic pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi care i se cuvin.

  Art. 76 (1) În cazul concedierilor colective angajatorul este obligat sa îsi îndeplineasca obligatiile care îi revin potrivit art. 69 si art.70 din Codul muncii.

  (2) La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta în ordine:

  a) contractele de munca ale salariatilor care solicita plecarea din unitate;

  b) contractele de munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii, precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;

  c) contractele de munca ale celor care îndeplinesc conditiile legale de pensionare;

  (3) În cazul în care la nivelul unitatii exista mai multe posturi de aceeasi natura si unul sau mai multe dintre acestea vor fi desfiintate, se va proceda la o evaluare obiectiva a performantelor profesionale a persoanelor ce le ocupa.

  (4) Daca rezultatul evaluarii nu conduce la departajare, se aplica, în ordine,  urmatoarele criterii:

  a) daca masura afecteaza doi soti care lucreaza în aceeasi unitate, se desface contractul de munca al salariatului care are venitul cel mai mic, fara ca prin aceasta sa poata fi concediat un salariat al carui post nu este vizat de desfiintare ;

  b) masura sa afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întretinere;

  c) masura sa afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, barbatii vaduvi sau divortati care au în întretinere copii, unicii întretinatori de familie, precum si salariatii care mai au cel mult trei ani pâna la pensionare.

  (5) În cazul în care masura ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau perfectionare profesionala si a încheiat cu unitatea un act aditional la contractul individual de munca, prin care s-a obligat sa presteze activitate în favoarea angajatorului o anumita perioada de timp, angajatorul nu-i va pretinde acestuia despagubiri si nici nu-l va putea obliga la suportarea cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata pâna la împlinirea termenului prevazut în actul aditional.

  (6) Hotarârea privind concedierile individuale sau colective se adopta de comisia paritara de la nivelul unitatii de învatamânt, respectiv inspectoratului scolar / al celorlalte unitati / institutii de învatamânt prevazute în anexa 5.

  Art.77 (1) Unitatea sau institutia de învatamânt care îsi extinde sau îsi reia activitatea într-o perioada de 12 luni de la luarea masurii de concediere (individuala sau colectiva) pentru motive neimputabile salariatilor are obligatia de a încunostiinta în scris organizatiile sindicale despre aceasta si de a face publica masura prin publicare în presa centrala, locala si la sediul unitatii. Unitatea va reangaja, fara concurs sau perioada de proba, persoanele carora le-a încetat contractul de munca pentru motivele prevazute la art.76 alin.(2) si (3) din prezentul contract colectiv de munca, care îndeplinesc conditiile cerute de lege pentru ocuparea acestor posturi vacante si care s-au prezentat la sediul unitatii în termen de 15 zile de la data anuntului.

  (2) Personalul didactic care a fost transferat în etapa de restrângere de activitate  va reveni pe postul/catedra avut(a) anterior, în situatia în care la data începerii anului scolar se constata ca postul/catedra a fost reînfiintat(a), angajatorul  având obligatia sa comunice în scris salariatului decizia luata.

  Art.78 (1) Salariatii au dreptul de a demisiona, notificând în scris angajatorului încetarea contractului individual de munca de la data împlinirii termenului de preaviz de 10 zile calendaristice, pentru salariatii cu functii de executie si, respectiv 20 de zile calendaristice, pentru salariatii cu functii de conducere. Salariatul nu este obligat sa-si motiveze demisia.

  (2)  În cazul în care angajatorul refuza înregistrarea demisiei, salariatul are dreptul de a face dovada acesteia prin orice mijloc de proba.

  (3) Salariatul are dreptul de a demisiona fara preaviz daca angajatorul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca si prin contractul colectiv de munca.

   
  Contractul colectiv de munca - Capitolul 7

  CAPITOLUL VII

  FORMAREA PROFESIONALA

  Art. 79 (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, inspectoratele scolare, unitatile si institutiile de învatamânt prevazute în anexa 5 la prezentul contract colectiv de munca se obliga sa asigure salariatilor accesul periodic la formarea profesionala.

  (2) Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme:

  a) participarea la cursuri organizate de casele corpului didactic sau de furnizorii de servicii de formare profesionala din tara si din strainatate;

  b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;

  c) stagii de practica si de specializare în tara si în strainatate;

  d) formare individualizata;

  e) stagii de perfectionare organizate de organizatiile sindicale reprezentative;

  f) alte forme de pregatire convenite între angajator si salariat.

  (3) Perfectionarea personalului didactic se face potrivit prevederilor Legii nr.128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

  (4) Formarea profesionala cuprinde si teme din domeniul relatiilor de munca convenite de angajator si organizatiile sindicale reprezentative.

  Art. 80 (1) Inspectoratul scolar, unitatile si institutiile de învatamânt prevazute în anexa 5 la prezentul contract colectiv de munca se obliga sa elaboreze anual planuri de formare profesionala pentru toate categoriile de salariati, dupa consultarea organizatiilor sindicale reprezentative semnatare ale contractelor colective de munca încheiate la nivelul inspectoratelor scolare/unitatilor si institutiilor de învatamânt  prevazute în anexa 5.

  (2) Planurile de formare profesionala fac parte integranta din contractele colective de munca încheiate la nivel teritorial.

  (3) Planurile de formare profesionala vor fi aduse la cunostinta salariatilor în termen de 15 zile de la adoptarea lor, prin afisare la sediul inspectoratului scolar si al tuturor institutiilor si unitatilor de învatamânt subordonate.

  Art. 81 (1) Finantarea activitatilor de perfectionare si conversie profesionala, inclusiv definitivatul, gradele didactice si doctoratul se suporta de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia cheltuielilor legate de sustinerea examenului de doctorat.

  (2)  În vederea  stabilirii drepturilor salariale corespunzator gradului didactic obtinut la data începerii anului scolar, unitatile de învatamânt si institutiile de învatamânt superior sunt obligate sa elibereze adeverinte care sa ateste obtinerea gradului didactic, în termen de 30 de zile de la promovarea probelor.

  (3)  Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, prin inspectoratele scolare si casele corpului didactic sau prin departamentele de specialitate, va desfasura programe de formare si conversie profesionala pentru personalul didactic, în vederea continuarii reformei si pentru preîntâmpinarea restrângerilor de activitate.

  Art. 82 (1) Angajatorul va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea salariatilor la cursurile si stagiile de formare profesionala initiate de catre acesta.

  (2) În vederea asigurarii sumelor necesare pentru formarea profesionala a personalului didactic auxiliar si nedidactic, inspectoratul scolar vor prevedea în bugetul propriu un capitol special destinat acestor cheltuieli.

  (3) Finantarea formarii profesionale a salariatilor se va completa cu sume alocate de la bugetele locale si / sau din venituri proprii ale unitatilor si institutiilor de învatamânt, pentru formele de pregatire profesionala solicitate de salariati, pentru care angajatorul suporta o parte din cost.

  Art. 83. Salariatii care participa la stagii sau cursuri de formare profesionala, care presupun scoaterea partiala sau totala din activitate, beneficiaza de drepturile salariale prevazute de art.194 din Codul muncii si le revin obligatiile prevazute de art. 195 din Codul muncii.

  Art. 84  (1) Salariatii beneficiaza de concedii pentru formare profesionala, conform art. 149 –151 din Codul muncii.

  (2)  În cazul în care, în cursul unui an calendaristic, pentru salariatii în vârsta de pâna la 25 de ani si, respectiv, în cursul a 2 ani calendaristici consecutivi, pentru salariatii în vârsta de peste 25 de ani, nu a fost asigurata participarea la o formare profesionala pe cheltuiala angajatorului, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, între 5 si 10 zile lucratoare. În aceasta  perioada  salariatul va beneficia de o indemnizatie de concediu  calculata ca si în cazul concediului de odihna.

  (3)  Prevederile art. 152 alin 3 si art. 153 din Codul muncii  sunt aplicabile.

  Art. 85. Angajatorii se obliga sa consulte organizatiile sindicale reprezentative în situatia încheierii contractelor de adaptare profesionala.

  Art. 86. În cazul în care profesorii au doua specialitati principale sau o specialitate principala si una secundara, definitivarea în învatamânt si gradele didactice II si I pot fi obtinute la una dintre cele doua specialitati, fiind recunoscute pentru oricare dintre specialitatile înscrise pe diploma.

  Art. 87. Reconversia profesionala a personalului din învatamânt se realizeaza prin institutiile de învatamânt superior, casele corpului didactic, furnizorii de formare profesionala, organizatiile sindicale reprezentati

   
  Contractul colectiv de munca - Capitolul 8

  CAPITOLUL VIII

  ALTE  PREVEDERI ÎN LEGATURA CU DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

  Art. 88 (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului  se obliga sa invite delegatii desemnati de federatiile sindicale reprezentative, semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, sa participe la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea sindicatelor nr. 54/2003. Aceasta prevedere se aplica si inspectoratelor scolare, unitatilor si institutiilor de învatamânt care au obligatia de a invita la sedintele consiliului de administratie reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative. Procesul verbal încheiat cu aceasta ocazie va consemna si punctele de vedere ale reprezentantilor organizatiilor sindicale si va purta, în mod obligatoriu, semnatura acestora.

  (2) Înstiintarea  organizatiilor sindicale privind întrunirea comisiei de dialog social, comisiei paritare, consiliilor de administratie si birourilor consiliilor profesorale se face cu cel putin 72 de ore înaintea sedintei, comunicând ordinea de zi si documentele care vor fi discutate.

  (3) Hotarârile consiliilor de administratie vor fi comunicate în scris organizatiilor sindicale în termen de 2 zile lucratoare de la data desfasurarii  sedintei.

  Art. 89. Pentru fundamentarea actiunilor prevazute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 54/2003, angajatorul va pune la dispozitia organizatiilor sindicale reprezentative ori va asigura acestora accesul la informatiile si documentele necesare, reprezentantii sindicali având obligatia de a pastra confidentialitatea datelor care  le-au fost transmise cu acest caracter.

  Art. 90 (1) În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si (2) din Legea sindicatelor nr.54/2003 si tinând seama de specificul activitatii de învatamânt care impune acordarea cumulativa a dreptului de reducere a programului lunar de lucru pentru activitati sindicale, partile convin:

  a) degrevarea de norma/post didactic, conform proportiei de 1/2000 membri de sindicat, a liderilor desemnati de federatiile sindicale semnatare, prin Ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului;

  b) plata drepturilor banesti ce se cuvin acestora de catre unitatea de învatamânt ai carei salariati sunt.

  (2) Fiecare federatie semnatara a prezentului Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Învatamânt va face dovada membrilor de sindicat în raport cu care se stabileste numarul de degrevari, printr-un centralizator purtând antetul si sigla federatiei, conform anexei 6 la prezentul contract. Acesta se va întocmi pe baza adeverintelor transmise de sindicatele afiliate  federatiilor semnatare.

  În vederea stabilirii numarului membrilor de sindicat, se va proceda conform anexei nr. 6.

  Stabilirea numarului membrilor de sindicat  se va face anual, pâna la 30 aprilie, iar în cazul unor contestatii în legatura cu aceasta, cel care contesta are obligatia de a-si  proba afirmatiile cu acte justificative .

  (3) În cazul modificarilor privind numarul membrilor de sindicat, de natura sa influenteze acordarea degrevarilor, federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca se obliga ca, în termen de 20 de zile de la data producerii acestora, sa prezinte ministerului centralizatoarele întocmite conform alin.2.

  (4)  Liderii nominalizati de federatiile sindicale semnatare, conform alin.1, beneficiaza de degrevare a postului/normei didactice.

  (5) Liderilor de sindicat din unitatile/institutiile de învatamânt li se recunosc urmatoarele drepturi:

  · orarele unitatilor scolare vor fi întocmite în asa fel încât sa nu aiba cursuri (ore) In ziua de vineri; acolo unde nu este posibil (numai în cazul educatorilor, învatatorilor, maistrilor- instructori), la solicitarea liderului teritorial, se vor identifica solutii astfel încât liderul de sindicat  sa poata participa la activitatile sindicale la care este convocat. Pentru personalul nedidactic se vor aplica prevederile art. 35 alin. 1 din L. 54/2003.

  · Liderul de sindicat va fi scutit de serviciul pe scoala, precum si de alte activitati stabilite în cadrul comisiilor paritare de la nivelul unitatii/institutiei de învatamânt;

  · Liderul de sindicat va primi din oficiu la toate fisele de evaluare punctajul 4pentru activitatile de care a fost degrevat;

  · Pentru activitate sindicala, liderul va primi în plus peste punctajul obtinut în urma evaluarii activitatii profesionale, pâna la 10% din valoarea punctajului maxim al fisei respective în toate situatiile ce implica o astfel de evaluare. Acest punctaj va fi acordat de catre liderul sindical judetean.

  Art. 91. Angajatorul se obliga sa asigure suplinirea personalului aflat în concediu fara plata, trimis la cursuri de formare si perfectionare sindicala, stagii de pregatire sindicala – în tara sau în strainatate – schimburi de experienta, precum si alte actiuni sindicale  si sa le sprijine efectiv. Cei care suplinesc vor fi remunerati corespunzator pentru activitatea suplimentara efectuata, potrivit legii.

              Art. 92 (1) Unitatile în care sunt constituite organizatii sindicale care au dobândit reprezentativitatea în conditiile legii, sunt obligate sa puna, cu titlu gratuit, la dispozitia organizatiilor sindicale, spatiile corespunzatoare functionarii acestora si sa asigure dotarile necesare desfasurarii activitatii prevazute de lege.

  (2)  Unitatile vor asigura în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spatiul si mobilierul necesare, precum si acces la echipamentul de birotica al unitatii (fax, copiator si altele cu caracter administrativ).

  (3). Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea unitatilor ori proprietatea sindicatelor din unitatile respective, va putea fi folosita, fara plata, pentru actiuni organizate de sindicate sau patronat, în conditiile prevazute în contractul colectiv de munca.

  Art. 93 (1) Membrii de sindicat, alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale,  care au catedra/postul rezervat beneficiaza de toate drepturile statutare prevazute de Legea nr.128/1997. Acestora li se recunoaste ultimul calificativ obtinut anterior degrevarii totale.

  (2) Pe toata durata exercitarii mandatului, precum si pe o perioada de 2 ani de la încetarea acestuia, reprezentantilor alesi în organele de conducere ale sindicatelor nu li se poate modifica contractul individual de munca si nu  pot fi concediati pentru motive care nu tin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesionala sau pentru motive ce tin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit, decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizatiei sindicale.

  Art. 94 (1) La cererea organizatiilor sindicale si cu acordul membrilor de sindicat inspectoratul scolar si conducerile unitatilor si institutiilor de învatamânt vor accepta încasarea cotizatiei membrilor de sindicat pe stat de plata, de catre persoanele care au sarcini de serviciu privind plata salariilor. Sumele retinute, aferente cotizatiilor, vor fi virate în contul sindicatelor  semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.  

  (2) Cotizatia platita de membrii organizatiilor sindicale în cuantum de maxim 1% din venitul brut realizat este deductibila din baza de calcul a impozitului pe venit.

   Art. 95. Angajatorii recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale  de a urmari la locul de munca modul în care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute în contractele colective de munca si în contractele individuale de munca.

  Art. 96. Angajatorii si organizatiile sindicale îsi vor comunica reciproc si în timp util hotarârile proprii privind problemele importante din domeniul relatiilor de munca.

  Art. 97 (1) Sindicatele semnatare ale prezentului contract colectiv de munca recunosc dreptul angajatorilor de a stabili, în conditiile legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de încalcarea normelor de disciplina a muncii sau care aduc prejudicii unitatii.

  (2) Liderul de sindicat va fi membru în comisiile ce analizeaza abaterile disciplinare ale membrilor de sindicat.

  Art. 98 (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si federatiile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca se recunosc drept parteneri de dialog social permanent.

  (2) Partile semnatare ale prezentului contract colectiv  se obliga sa asigure un climat normal de munca în unitatile si institutiile de învatamânt prevazute în anexa 5, cu respectarea prevederilor legale, a contractelor colective de munca la toate nivelurile, a regulamentelor interne, precum si a drepturilor si intereselor membrilor de sindicat.

  Art. 99 (1) Actul aditional încheiat între Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului si Federatia Educatiei Nationale, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sub nr.53001/12.01.1998, devine parte integranta a prezentului contract.

  (2) Decizia nr. 1306/11.08.2000 emisa de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti devine parte integranta a prezentului contract colectiv de munca.

  Art. 100. Drepturile prevazute în prezentul Contract Colectiv de Munca sunt considerate minime, de la nivelul carora începe negocierea contractului colectiv de munca la celelalte niveluri.

  Art. 101. Drepturile prevazute în contractele individuale de munca nu pot fi sub nivelul celor care sunt stabilite prin Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Învatamânt.

  Art. 102 (1) Prevederile contractelor individuale de munca vor fi puse de acord cu cele ale prezentului contract colectiv de munca în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a acestuia, modificându-se prin act aditional.

  (2) Angajatorii vor încheia contracte individuale de munca numai pentru salariatii nou angajati.

  Art. 103. În toate situatiile de reorganizare a unitatilor si institutiilor de învatamânt sau restructurare a retelei de învatamânt drepturile si obligatiile prevazute în prezentul contract colectiv de munca se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operatiuni.

  Art. 104. La stabilirea conditiilor de munca si a criteriilor de normare pentru personalul din învatamânt se va tine cont de conventiile internationale privind aceasta activitate la care România este parte semnatara, de Recomandarea UNESCO-OIM privind Statutul cadrului didactic, precum si de recomandarile UNESCO privind personalul didactic din învatamântul superior adoptate la Paris la 12 noiembrie 1997.

  Art. 105. Angajatorii se obliga sa nu înstraineze patrimoniul învatamântului catre o terta persoana si sa recupereze, conform legii, toate spatiile si terenurile care au apartinut de drept învatamântului.

  Art. 106 (1) În baza prevederilor art.11 alin.(3) din Legea nr.130/1996, republicata, unitatile si institutiile de învatamânt vor prevedea în bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare contributiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitatilor în domeniul pregatirii, negocierii si aplicarii contractelor colective de munca încheiate la toate nivelurile.

  (2) Sumele prevazute conform alin.(1) se vor calcula luând ca baza suma de 10.000 lei/salariat/an.

  (3) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un subcont distinct al serviciilor financiar-contabile din cadrul inspectoratelui scolar judetean. Angajatorii si sindicatele vor urmari si sprijini constituirea si utilizarea fondurilor aferente negocierii contractului colectiv.

  Art. 107. Regulamentul intern se întocmeste de catre angajator cu consultarea sindicatelor, potrivit legii.

  Art. 108. Prezentul Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel Judetean- Ramura Învatamânt produce efecte de la data  înregistrarii acestuia de catre una dintre parti, în conditiile prevazute de lege si va fi adus la cunostinta salariatilor prin afisare în toate unitatile si institutiile de învatamânt prevazute în anexa 5, prin grija angajatorului.

  Art. 109. În conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) din Legea nr.130/1996, republicata, unitatile si institutiile în care se aplica clauzele negociate prin prezentul Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Învatamânt sunt cele prevazute în anexa 5.

  Art. 110. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, inspectoratele scolare si conducerile unitatilor si institutiilor de învatamânt prevazute în anexa 5 la prezentul contract colectiv de munca nu vor da curs sesizarilor, plângerilor sau reclamatiilor anonime.

  Art. 111.  Prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel Judetean- Ramura Învatamânt sunt minimale la negocierea contractelor colective de munca încheiate la nivelul unitatilor si institutiilor de învatamânt particular acreditate. În cazul neîncheierii contractelor colective de munca la nivelul unitatilor si institutiilor de învatamânt mentionate mai sus, potrivit dispozitiilor art. 247 din Codul  muncii, prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca la Nivel de Ramura se aplica salariatilor din unitatile si institutiile de învatamânt particular acreditate, drepturile salariale ce li se cuvin acestora fiind acordate din fondurile proprii ale angajatorilor.

   
  Contractul colectiv de munca - Anexe

  ANEXA 1

  CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA


             încheiat si înregistrat sub nr. .………/.……….. în registrul general de evidenta a salariatilor

      A. Partile contractului

      Angajator - persoana juridica/fizica .........................., cu sediul/domiciliul în ......................., înregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ........ sub nr. ...……, cod fiscal ..................., telefon ...................., reprezentata legal prin ........................, în calitate de ....................,

      si

      salariatul/salariata - domnul/doamna .............................., domiciliat/domiciliata în localitatea ..............., str. ............ nr. ...., judetul .........……. posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ...... nr. ....……., eliberat/eliberata de ................ la data de ................., CNP ...............……, permis de munca seria ........ nr. .......... din data ...............,

      am încheiat prezentul contract individual de munca în urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

      B. Obiectul contractului : ......................................

      C. Durata contractului:

      a) nedeterminata, salariatul/salariata ....................... urmând sa înceapa activitatea la data de

      b) determinata, de ........... luni, pe perioada cuprinsa între data de .................... si data de ............/pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post/pe post vacant.

      D. Locul de munca

      1. Activitatea se desfasoara la .................................

      2. În lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ...............................

      E. Felul muncii

      Functia/meseria ........................................ conform Clasificarii ocupatiilor din România.

  F. Atributiile postului

      Atributiile postului sunt prevazute în fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

     G. Conditii de munca

       1. Activitatea se desfasoara în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1991.

                    2.Activitatea prestata se desfasoara în conditii normale/ deosebite/speciale de munca  potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

      H. Durata muncii

      1. O norma întreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/saptamâna.

      a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .......... (ore zi/ore noapte/inegal).

      b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

      2. O fractiune de norma de .......... ore/zi (cel putin 2 ore/zi), .......... ore/saptamâna.

      a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: .................... (ore zi/ore noapte).

      b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

      c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlaturarii consecintelor acestora.

      I. Concediul

      Durata concediului anual de odihna este de .................... zile lucratoare, în raport cu durata muncii (norma întreaga, fractiune de norma) si conform prevederilor art.29 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Învatamânt.

      De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ............ .

       Concediul se va efectua conform programarii si întelegerii dintre parti.

      J. Salariul

     1. Salariul de baza lunar brut .................... lei.

     2. Alte elemente constitutive:

      a) sporuri [1] ........................................

      b) indemnizatii ........................................

      c) alte adaosuri ........................................

      3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucreaza ori în zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

      4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ............ .

       5. Partile convin ca urmatoarele obligatii banesti ale salariatului sa fie achitate prin serviciile financiar contabile ale unitatii [2] ……………………. .

      K. Drepturi si obligatii ale partilor privind  securitatea si sanatatea în munca :

      a) echipament individual de protectie ....................;

      b) echipament individual de lucru ..........................;

      c) materiale igienico-sanitare..............................................;

      d) alimentatie de protectie ......................;

      e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea în munca ............... .

      L. Alte clauze :

      a) perioada de proba este de .......................;

      b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .............. zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;

      c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;

      d) în cazul în care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea în strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si în contractul individual de munca;

      e) alte clauze.

      M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

      1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:

      a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

      b) dreptul la repaus zilnic si saptamânal;

      c) dreptul la concediu de odihna anual;

      d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

      e) dreptul la securitate si sanatate în munca;

      f) dreptul la formare profesionala, în conditiile actelor aditionale.

      2. Salariatului îi revin, în principal, urmatoarele obligatii:

      a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului;

      b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

      c) obligatia de fidelitate fata de angajator în executarea atributiilor de serviciu;

      d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate;

      e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

      3. Angajatorul are, în principal, urmatoarele drepturi:

      a)  sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

      b)  sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

      c) sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

      4. Angajatorului îi revin, în principal, urmatoarele obligatii:

      a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

      b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca, potrivit specificului activitatii;

      c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

      d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

      e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;

      g) alte obligatii, în functie de specificul unitatii .

   N. Dispozitii finale

      Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori /ramurii /national, înregistrat sub nr. ...…../.....…. la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului .........................../Ministerul Muncii , Solidaritatii Sociale si Familiei.

      Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executarii contractului individual de munca impune încheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale. Prezentul contract individual de munca s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

      O. Conflictele în legatura cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

               Angajator,                    Salariat,

         ................…….               ............……….

            Reprezentant legal,

        ........................

       Pe data de ................................... prezentul contract înceteaza în temeiul art. ............ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

  Angajator,

                      ………………………..

  anexa 2

  FISA INDIVIDUALA A POSTULUI Nr......................

              În temeiul legii si al contractului colectiv de munca încheiat între ........................., înregistrat la ............. cu nr. ..............., la care subsemnatul(a) ader, obligându-ma sa respect prevederile art. ........din contractul colectiv de munca, se încheie azi, ......., prezenta fisa individuala a postului.

              Postul. ..............................

              Pozitia (numele)................

              Compartimentul................

              Cerinte:

            studii superioare..................

            specifice postului................

              Relatii:

              a) ierarhice.................................

              b) functionale...........................

              c) de colaborare........................

              Domnul/doamna......................, posesor al contractului individual de munca, înregistrat în registrul de evidenta a contractelor individuale de munca la nr.............., negociaza în conditiile art.................... din contractul colectiv de munca, urmatoarele atributii si sarcini, structurate pe urmatoarele capitole:

  Capitolul I - Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând .......norma de baza corespunzatoare unei parti de ........din salariul de baza, stabilite la data de .................. .

              Rector/Director,                                                                       Salariat,

  Capitolul II - Obligatii/atributii profesionale suplimentare, reprezentând ......................... norma de baza (ore suplimentare), corespunzatoare unui spor de .........din salariul de baza, conform reglementarilor in vigoare, stabilite la început de an scolar/universitar...............

  Rector/Director,                                                                       Salariat,

  Capitolul III - Activitati suplimentare neprevazute în încadrarea pe post, efectuate prin ordin de serviciu etc.si care se vor plati prin ore suplimentare, premii lunare, zile libere etc.

  Nr.crt.
      

  Activitatea
      

  Data
      

  Recompensata prin ..............
      

  Rector/Director
      

  Observatii
                      

              Rector/Director,                                              

  Capitolul IV - Activitati suplimentare deosebite efectuate cu înalt profesionalism si cu rezultate deosebite ce constituie argumentele pentru acordarea salariului de merit sau a premiilor lunare, in conformitate cu H.G. nr.281/1993, cu modificarile ulterioare.

  Nr.crt.
      

  Activitatea suplimentara

  deosebita
      

  Data
      

  Recompensata prin ..............
      

  Rector/Director
      

  Observatii
                      

              Rector/Director,          

  Capitolul V -  Sanctiuni primite de angajat.

  Nr.crt.
      

  Motivul sanctiunii
      

  Data
      

  Sanctiunea primita
      

  Rector/Director
      

  Observatii
                      

              Rector/Director,

              Capitolele III,IV si V au fost discutate în senatul universitar/consiliul profesoral/consiliul de administratie, la care sunt invitati si cei în cauza.

              Rector/Director,                                                                     Lider de sindicat,

              Am luat la cunostinta,

              Semnatura                                                                    data,

  NOTA: De exactitatea datelor trecute în fisa postului raspund rectorul/directorul institutiei sau al unitatii de învatamânt si salariatul.

  ANEXA 3.1

  PROTOCOL

  Prefectura  Galati Consiliul Judetean Galati     Inspectoratul Scolar Galati        Sindicat/e

  ………….       ……………………                        …………                             ……

    În temeiul prevederilor art.39 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Învatamânt, înregistrat la MMSSF sub nr…………………

  se încheie prezentul protocol.

   Partile:

  Prefectura judetului Galati  cu sediul în ………………., reprezentata prin prefect………………………

  Consiliul Judetean Galati……………., cu sediul în………………………..,

  reprezentat prin Presedinte………………………………

  Inspectoratul Scolar al Judetului Galati.,  ………..

  Sindicatul……………… [3]

   îsi asuma urmatoarele obligatii:

  1. Prefectul:

  · se va implica activ, alaturi de celelalte parti în vederea corectei finantari a unitatilor de învatamânt din judet/ municipiul Bucuresti, indiferent de sursa de finantare.

  · Va ataca, în conformitate cu dispozitiile L.29/1990 hotarârile consiliilor locale adoptate  cu încalcarea prevederilor legale referitoare la finantarea unitatilor de învatamânt;

  · Va dispune efectuarea de anchete, la sesizarea inspectoratului scolar sau organizatiilor sindicale reprezentative cu privire la nerespectarea reglementarilor  referitoare la finantarea învatamântului preuniversitar ;

  · Se va implica activ în solutionarea problemelor care apar pe parcursul executiei bugetare  a unitatilor de învatamânt, la solicitarea celorlalte parti;

  · Va convoca partile semnatare la sedintele comisiilor de dialog social în care se discuta probleme referitoare la finantarea învatamântului, precum si la calitatea actului educational la nivel  judetean/al municipiului Bucuresti.

  2. Consiliul judetean Galati

  · Va defalca, cu sprijinul si asistenta tehnica a inspectoratului scolar si a directiei judetene a finantelor publice/ sectoarelor municipiului Bucuresti sumele alocate, pentru finantarea unitatilor de învatamânt preuniversitar, prin Legea bugetului de stat;

  · Cu prilejul elaborarii propriului proiect de buget va solicita fiecarei unitati de învatamânt special din raza sa teritoriala sa transmita proiectele de bugete întocmite cu identificarea tuturor categoriilor de venituri si cheltuieli, finantate din bugetul consiliului judetean si/sau de la bugetul de stat, însotite de notele de fundamentare.

  · Va verifica daca proiectele de buget transmise de unitatile de învatamânt special sunt  întocmite cu respectarea prevederilor legale în materie, iar în cazul constatarii unor erori în modul de elaborare, le va restitui pentru refacere.

  · La întocmirea propriului proiect de buget va tine seama de solicitarile unitatilor scolare din învatamântul special pe care le finanteaza si va urmari:

  - cuprinderea si asigurarea tuturor drepturilor salariale care se cuvin personalului din învatamântul special conform legislatiei în vigoare si contractului colectiv de munca aplicabil (CCM Ramura învatamânt sau, acolo unde exista, contractul colectiv de munca încheiat la nivel de inspectorat scolar);

  - plata la timp a drepturilor salariale ale personalului din învatamântul special;

  - cuprinderea si asigurarea acoperirii cheltuielilor materiale, investitii, plata la timp a furnizorilor de utilitati, etc;

  - cuprinderea si asigurarea cheltuielilor de naveta pentru personalul din învatamântul special care îndeplineste conditiile prevazute de contractul colectiv de munca aplicabil.

  · Dupa repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat si adoptarea propriului buget, va asigura, deschiderea în timp util a creditelor bugetare, pentru toate unitatile de învatamânt special pe care le finanteaza precum si, în limita posibilitatilor, suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri si cheltuieli;

  · Cu prilejul rectificarilor de buget, va urmari, cu prioritate, acoperirea capitolelor de venituri si cheltuieli deficitare ale unitatilor de învatamânt special, inclusiv suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat

  · Adoptarea masurilor de sanctionare a propriilor salariati care se fac vinovati de întârzieri în deschiderea finantarii pentru unitatile de învatamânt special din raza sa teritoriala.

  · Se va implica  activ, alaturi de conducerile unitatilor de învatamânt special în buna organizare a procesului instructiv-educativ, pentru a se asigura desfasurarea acestuia în conditii optime si cresterea calitatii actului educational.

  · Va asigura, în limita posibilitatilor, suplimentarea bugetelor consiliilor locale/ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în scopul îmbunatatirii finantarii unitatilor de învatamânt preuniversitar din judet.

  · Se va implica în solutionarea problemelor aparute pe plan local referitoare la decontarea cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic calificat caruia i se deconteaza cheltuielile cu naveta la si de la locul de munca.

  · Se va implica  activ, alaturi de celelalte parti, în buna organizare a procesului instructiv-educativ, pentru a se asigura desfasurarea acestuia în conditii optime si cresterea calitatii actului educational la nivel judetean;

  3. Inspectoratul Scolar Judetean

  · Va asigura, la solicitarea conducerilor unitatilor de învatamânt, asistenta tehnica  de specialitate, cu prilejul elaborarii proiectelor de buget ale acestora;

  · Va desfasura, la sesizarea celorlalte parti, anchete  referitoare la încalcarea, la nivelul unitatilor de învatamânt, a prevederilor legale referitoare la finantarea învatamântului preuniversitar de stat;

  · Va colabora cu celelalte parti în vederea rezolvarii eficiente a tuturor problemelor care apar pe parcursul executiei bugetare în finantarea învatamântului preuniversitar.

  4. Organizatiile sindicale reprezentative:

  · Vor colabora cu celelalte parti semnatare pe toata perioada elaborarii proiectelor de buget si a rectificarii acestora, precum si pe parcursul exercitiului bugetar.

  · Vor sprijini conducerile inspectoratului scolar si ale unitatilor de învatamânt în relatia permanenta cu Prefectura, Consiliul judetean si Consiliile locale.

   ANEXA 3.2

  PROTOCOL

  Consiliul Local Galati      Inspectoratul Scolar Galati                  Sindicatul reprezentativ

  ……………….          ………………………             ………………………

  În temeiul prevederilor art.39 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Învatamânt, înregistrat la M.M.S.S.F sub nr…………………

  se încheie astazi………………….. prezentul protocol, între:

  1. Consiliul Local…………………, cu sediul în……………….., reprezentat prin primar ………………….,

              2. Unitatea de învatamânt………………, cu sediul în………………..

  reprezentata prin director……………………..,

              3. Sindicatul( denumirea)………………, cu sediul în ………………..

  reprezentat prin  lider……………… [4]

              Partile, de comun acord, convin sa-si asume  urmatoarele obligatii:

   1. Consiliul Local Galati

  · Cu prilejul elaborarii propriului proiect de buget va solicita fiecarei unitati de învatamânt din raza sa teritoriala sa transmita proiectele de bugete întocmite cu identificarea tuturor categoriilor de venituri si cheltuieli, finantate din bugetul local si/sau de la bugetul de stat( cote defalcate din TVA în bugetul local), însotite de notele de fundamentare. [5]

  · Va verifica daca proiectele de buget transmise de unitatile de învatamânt sunt  întocmite cu respectarea prevederilor legale în materie, iar în cazul constatarii unor erori în modul de elaborare, le va restitui pentru refacere.

  · La întocmirea propriului proiect de buget va tine seama de solicitarile unitatilor scolare pe care le finanteaza si va urmari:

  - cuprinderea si asigurarea tuturor drepturilor salariale care se cuvin personalului din învatamânt conform legislatiei în vigoare si contractului colectiv de munca aplicabil (CCM Ramura învatamânt sau, acolo unde exista, contractul colectiv de munca încheiat la nivel de inspectorat scolar);

  - cuprinderea si asigurarea acoperirii cheltuielilor materiale, investitii, precum si decontarea la timp a facturilor emise de furnizorii de utilitati, etc;

  - cuprinderea si asigurarea cheltuielilor de naveta pentru personalul din învatamânt care îndeplineste conditiile prevazute de contractul colectiv de munca aplicabil.

  · Dupa repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat si adoptarea propriului buget, va asigura, deschiderea în timp util a creditelor bugetare, pentru toate unitatile de învatamânt pe care le finanteaza precum si, în limita posibilitatilor, suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri si cheltuieli;

  · plata la timp a drepturilor salariale ale personalului din învatamânt, respectiv, chenzina I- în data de…………….., chenzina a II-a- în data de………………….;

  · Cu prilejul rectificarilor de buget, va urmari, cu prioritate, acoperirea capitolelor de venituri si cheltuieli deficitare ale unitatilor de învatamânt, inclusiv suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat în bugetele locale

  · Adoptarea masurilor de sanctionare a propriilor salariati care se fac vinovati de întârzieri în deschiderea finantarii pentru unitatile de învatamânt din raza sa teritoriala.

  · Se va implica  activ, alaturi de conducerile unitatilor de învatamânt în buna organizare a procesului instructiv-educativ, pentru a se asigura desfasurarea acestuia în conditii optime si cresterea calitatii actului educational.

  2. Inspectoratul Scolar Judetean Galati

  · Cu prilejul elaborarii propriului proiect de buget va înainta, în timp util, consiliului local - ordonator principal de credite - proiectul de buget întocmit cu identificarea tuturor categoriilor de venituri si cheltuieli, finantate din bugetul local si/sau de la bugetul de stat, însotit de notele de fundamentare. În vederea elaborarii proiectului de buget, daca apar dificultati, va solicita sprijinul si asistenta tehnica a compartimentelor de specialitate ale inspectoratului scolar judetean.

  · La solicitarea consiliului local, va reface proiectul de buget, transmis anterior, cu respectarea prevederilor legale în materie.

  · La întocmirea propriului proiect de buget  conducerea unitatii de învatamânt si compartimentul de specialitate vor urmari:

  - cuprinderea sumelor necesare pentru asigurarea tuturor drepturilor salariale care se cuvin personalului propriu, conform legislatiei în vigoare si contractului colectiv de munca aplicabil (CCM Ramura învatamânt sau, acolo unde exista, contractul colectiv de munca încheiat la nivel de inspectorat scolar);

  - cuprinderea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor materiale, investitii, precum si decontarea  la timp a facturilor emise de furnizorii de utilitati, etc;

  - cuprinderea sumelor aferente cheltuielilor de naveta pentru personalul propriu care îndeplineste conditiile prevazute de contractul colectiv de munca aplicabil.

  · Dupa repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat si adoptarea bugetului local, va solicita Consiliului local în a carui raza îsi are sediul deschiderea, în timp util, a creditelor bugetare,  precum si suplimentarea fondurilor alocate, indiferent de sursa de finantare, daca au aparut cheltuieli neprevazute la momentul elaborarii proiectului de buget al scolii.

  · Cu prilejul rectificarilor de buget, va solicita suplimentarea fondurilor alocate initial, indiferent de sursa de finantare, în vederea acoperirii tuturor capitolelor de venituri si cheltuieli deficitare .

  · Adoptarea masurilor de sanctionare a propriilor salariati care se fac vinovati de întârzieri în solicitarea, catre consiliul local, a  deschiderii finantarii.

  · Se obliga sa ia toate masurile necesare pentru buna organizare a procesului instructiv-educativ în vederea desfasurarii acestuia în conditii optime si a cresterii calitatii actului educational, colaborând permanent cu Consiliul local, ordonator principal de credite.

  3. Organizatia sindicala

  · Va colabora cu conducerea unitatii de învatamânt pe toata perioada elaborarii proiectului de buget al scolii si a rectificarii acestuia, precum si pe parcursul exercitiului bugetar.

  · Va sprijini conducerea unitatii de învatamânt în relatia permanenta cu Consiliul local.

              Partile convin ca, în vederea corectei finantari a unitatilor de învatamânt si a bunei desfasurari a procesului instructiv-educativ, sa se întruneasca trimestrial sau ori de câte ori este nevoie în cadrul comisiei locale de proiectare si analiza a executiei bugetare.

              Aceasta comisie tripartita va analiza situatiile transmise de unitatile de învatamânt  din raza lor teritoriala si va adopta masurile ce se impun pentru eliminarea disfunctiilor constatate.

              Comisia este formata din  minim 5 membri, dintre care:

  · Primarul - presedinte;

  · Sef serviciu contabilitate al primariei;

  · Directorul/directorii unitatii/unitatilor de învatamânt;

  · Contabilul/contabilii scolii/scolilor;

  · Liderul sindical/liderii organizatiilor sindicale din scoala/scoli.

    ANEXA  4

  R E G U L A M E N T U L

  privind organizarea si functionarea comisiilor paritare

  Comisiile paritare, la orice nivel vor fi compuse dintr-un numar egal de reprezentanti ai patronatului si federatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, respectiv ai sindicatelor afiliate acestora, desemnati de fiecare parte in termen de 14 zile de la data intrarii în vigoare a contractelor colective de munca.

  Comisia paritara este împuternicita sa analizeze si sa rezolve totalitatea problemelor ce apar în aplicarea contractului colectiv de munca, la solicitarea uneia dintre parti.

  Comisia paritara la nivelul Ministerului Educatiei , Cercetarii si Tineretului pune în discutie si adopta hotarâri privind modul de aplicare a legislatiei specifice învatamântului, precum si toate aspectele ce privesc reforma, organizarea si desfasurarea procesului de învatamânt.

  Comisiile se vor întruni lunar sau la cererea oricarei parti, în termen de cel mult cinci (5) zile lucratoare de la înregistrarea cererii. Comisia paritara functioneaza valabil în prezenta a cel putin ¾ din totalul membrilor si ia hotarâri cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenti.

  La nivelul unitatilor si institutiilor de învatamânt, timpul de munca afectat activitatii comisiei paritare se recunoaste ca timp de lucru efectiv prestat.

  Comisia va fi prezidata, alternativ, de catre un reprezentant al fiecarei parti, ales în sedinta respectiva.

  Hotarârea adoptata potrivit punctelor 2 si 3 este obligatorie pentru partile contractante.

  Secretariatul comisiilor va fi asigurat de patronat, care are în sarcina cheltuielile de birotica.

  Prin grija secretariatului comisiei paritare, le vor fi puse la dispozitie sindicatelor copii ale proceselor verbale si ale hotarârilor adoptate.

  Procesele verbale  ale Comisiilor paritare vor fi puse la dispozitia sindicatelor intr-un termen maxim de 7 zile lucratoare.

  ANEXA  5

  L I  S T A

  institutiilor si a unitatilor de învatamânt beneficiare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura - învatamânt

  I. Inspectoratul Scolar Judetean Galati

  Organe descentralizate de specialitate ale Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului în a caror subordine functioneaza unitatile conexe, unitati pentru activitatea extrascolara si cluburi sportive scolare.

   ANEXA 6

  Procedura de stabilire a numarului membrilor de sindicat

  1.Conducerile unitatilor/institutiilor de învatamânt  prevazute în anexa nr. 6 vor certifica pe baza tabelelor nominale sub semnatura liderului / liderilor de sindicat numarul membrilor de sindicat conform urmatoarei adeverinte tip:

  ADEVERINTA

  Unitatea/ institutia de învatamânt/ ………………………………………………

  Sediul: judetul………….., localitatea………………………………..

              Strada………………………………………………..

  Nr. înregistrare………………..

  Numarul total al salariatilor din unitate:……………….

  Numarul total al membrilor de sindicat carora li se retine cotizatia conform art. 24 din Legea nr. 54/2003……………….. din care:

  ¨ ……………..membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.S.L.I.

  ¨ ……………..membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.E.N.

  ¨ ……………..membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.S.I.I. „Spiru Haret”

  ¨ ……………..membri ai organizatiei sindicale afiliata la F. N.S. „Alma Mater”

   Director/Decan                                                Secretar,

  Reprezentantul(ii) organizatiei/organizatiilor sindicale

   2. Inspectorul scolar general, rectorul/directorul unitatilor si institutiilor de învatamânt prevazute în anexa 6, pe baza adeverintelor emise de conducerile unitatilor/institutiilor  de învatamânt din judet/ de la nivelul institutiei/unitatii de învatamânt,  va certifica numarul membrilor sindicatelor afiliate la cele patru federatii sindicale existenti la nivel judetean/unitate/institutie de învatamânt prevazute în anexa 6, pe baza urmatoarei adeverinte tip:

  ADEVERINTA

  Inspectoratul Scolar( Unitatea/institutia de învatamânt superior)……………………..

  Sediul: judetul…………, Localitatea…………., Strada……., Nr………..

  Nr. înregistrare………………..

  Numarul total  al salariatilor existenti la nivel judetean/unitate/institutie de învatamânt superior…………………..…………..

  Numarul total al membrilor de sindicat carora li se retine cotizatia conform art.24 din Legea nr. 54/2003…………………… din care:

  ¨ ………………membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.S.L.I.

  ¨ ………………membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.E.N.

  ¨ ………………membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.S.I. „Spiru Haret”

  ¨ ……………..membri ai organizatiei sindicale afiliata la F.N.S. „Alma Mater”

  Inspector scolar general/Rector/Director,                     

  Reprezentantul(ii) organizatiei/organizatiilor sindicale

   3. Antetul si sigla federatiei

  Hotarârea judecatoreasca de dobândire a personalitatii juridice

  Hotarârea judecatoreasca de constatare a reprezentativitatii

  Nr.crt.
      

  Judetul
      

  Denumirea sindicatului
      

  Numarul membrilor de sindicat
              
              
              
              
              
              

  Total membri:

  Presedinte,

  [1] Se vor prevede toate sporurile ce se cuvin fiecarui salariat în functie de conditiile în care îsi desfasoara activitatea

  [2] Contributia egala cu 1% din drepturile salariale, cotizatia de sindicat în cuantum de maxim 1% din salariul brut si altele.

  [3] Se vor trece toate sindicatele reprezentative afiliate federatiilor semnatare ale Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura Învatamânt

  [5] Se va avea în vedere cuprinderea în mod expres a : sumele necesare pentru acordarea celor 6 calatorii pe CFR, pe linii interne cu reducere de 50%; decontarea navetei pentru personalul didactic calificat; prima de instalare, s.a, potrivit legii si  contractului colectiv de munca;

   
  Programul POSDRU - Conferinta de lansare


  Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

  Evaluarea relevantei în oferta de formare pentru piata muncii a învatamântului profesional prin analiza insertiei socio-profesionale a absolventilor POSDRU/90/2.1/S/64310

  Conferinta de lansare - 04.11.2010

  • Deschiderea conferintei - Prof. Doru Resmerita, Manager proiect
  • prof. Florin Marginean - Coordonator CNDIPT Regiunea Sud-Est Braila
  • Invitati: parteneri sociali, inspectori
  • prof. Florin Marginean - Coordonator CNDIPT Regiunea Sud-Est Braila
  • Inivitati: directori ai liceelor tehnologice si vocationale
  • Prezentare invatamant tehnologic galatean - prof. Doru Resmerita - Inspector scolar general al ISJ Galati  • Prezentare strategie de implementare a proiectului - Exp. Maria Mindru   
  More Articles...


  Page 2 of 3

  Ultimele evenimente

  • 28.02.2012 - S-a publicat graficul derularii etapei transfer prin restrangere de activitate pentru anul scolar 2012-2013 Detalii ...

  • 28.02.2012 - In perioada 5 martie 2012 - 16 martie 2012 se deruleaza prima etapa de inscriere la clasa pregatitoare si clasa I Detalii ...

  • 28.02.2012 - Scolile cuprinse in programul Internet in scoala ta, care nu depun documentele financiare solicitate pana la 29 martie 2012, vor pierde calitatea de scoala beneficiara a acestui program Detalii ...


  Pozitionare  : Home Programe FARA CATEGORIE

  Numar de vizitatori unici pe acest site